Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diner, exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Dave wijn en BBQ zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met Dave wijn en BBQ komt tot stand door acceptatie van Dave wijn en BBQ offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.
 

Artikel 3 Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Dave wijn en BBQ behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. deze aan
opdrachtgever in rekening brengen.
 

Artikel 4 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door Dave wijn en BBQ te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 14 dagen na factuur datum door Dave wijn en BBQ te zijn ontvangen. Dave wijn en BBQ mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Dave wijn en BBQ verbonden zijn aan de inning van wat opdrachtgever aan Dave wijn en BBQ verschuldigd is, komen voor rekening van opdrachtgever. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Dave wijn en BBQ is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 

Artikel 5. Reis- en parkeerkosten

Voor de opdracht gemaakte reis- en parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De reiskosten bedragen bij vervoer per auto €0,19 per kilometer, gemeten in Google Maps. Bij gebruikmaking van openbaar vervoer worden die kosten doorberekend. (In de trein tweedeklas.)
 

Artikel 6. Geheimhouding

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor overeenkomsten betreffend geheimhouding, indien gewenst. Dave wijn en BBQ gaat altijd vertrouwelijk om met informatie betreffende de opdrachtgever.
 

Artikel 7 Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Dave wijn en BBQ blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van opdrachtgever.
 

Artikel 8 Annulering

Indien een opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Dave wijn en BBQ in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd: Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%.
Zeven dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%. Meer dan 7 dagen tot 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 25% vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk aan Dave wijn en BBQ te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Dave wijn en BBQ.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging

Dave wijn en BBQ is bevoegd om de overeenkomst (voor zover niet anders bepaald) met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Dave wijn en BBQ niet of niet naar behoren, een en ander onverminderd haar recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet. Dave wijn en BBQ is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Dave wijn en BBQ is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van opdrachtgever heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Dave wijn en BBQ is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling of van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Dave wijn en BBQ niets meer van opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

Artikel 10 Te leveren goederen en diensten

De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Dave wijn en BBQ is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid is Dave wijn en BBQ niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
 

Artikel 11 Overmacht

In geval van overmacht heeft Dave wijn en BBQ het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, zijn verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook van installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
 • Onlusten.
 • Stakingen.
 • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
 • Brand of ongevallen.
 • Transportbelemmeringen.
 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
 • Ieder storing in de geregelde productie.
 • Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Dave wijn en BBQ is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Dave wijn en BBQ terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Dave wijn en BBQ nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Artikel 13 Klachten

Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens-en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan Dave wijn en BBQ te melden, zodat Dave wijn en BBQ de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Eventuele klachten worden door Dave wijn en BBQ slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan Dave wijn en BBQ doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen Dave wijn en BBQ daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 14 Eigendom goederen

Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, linnengoed en andere door Dave wijn en BBQ ter beschikking gestelde non consumptieve goederen blijven eigendom van Dave wijn en BBQ. Indien goederen van Dave wijn en BBQ achterblijven, moeten deze door opdrachtgever aan Dave wijn en BBQ geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan Dave wijn en BBQ tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 15 Weigering of beëindiging van orders en opdrachten

Dave wijn en BBQ behoudt zich het recht voor orders en/ of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Dave wijn en BBQ heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar zijn oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Dave wijn en BBQ te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Dave wijn en BBQ heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

Artikel 16 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Dave wijn en BBQ. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes welke Dave wijn en BBQ heeft verstuurd.
 2. Andere algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 17

 

Artikel 18 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag

Artikel 19 Slotbepaling

 1. Indien een artikel door de rechter nietig wordt verklaard of door de rechter wordt vernietigd, heeft dat geen invloed op de toepasselijkheid van de overige artikelen.
 2. De benaming van ieder artikel is geenszins bindend voor de inhoud. De benaming strekt slechts ter globale aanduiding.